Jedním z nejdůležitějších kritérií společnosti ADA International s.r.o. je kvalita výsledných produktů. Ta prostupuje všemi procesy – od návrhů formulací a designu výrobků, přes nákup vstupních surovin, až po samotnou výrobu.

V každé fázi výroby je prováděna přísná kontrola kvality a testování všech šarží výrobků. Firma ADA International s.r.o. disponuje vlastní laboratoří, která provádí mikrobiologickou kontrolu vstupních surovin, kosmetických náplní a hotových výrobků, hodnocení stability kosmetických náplní a jejich kompatibility s obalovými materiály, analýzu chemicko-fyzikálních parametrů surovin a výrobků i fyzikálních vlastností obalů.

Naše standardy kvality stejně jako náš dopad na společnost a životní prostředí ve všech fázích vývoje a výroby dokazují udělené certifikáty a audity provedené nezávislými organizacemi.

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716, OHSAS 18001 a HACCP pro obory související s výrobou kosmetiky a doplňků:

  • Vývoj, výroba a distribuce kosmetiky a kosmetických doplňků.
  • Výroba, kontrola a skladování kosmetiky a kosmetických doplňků.
  • Management systému analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů pro výrobu kosmetiky a kosmetických doplňků.

Získání těchto certifikátů je důkazem vysoké úrovně našich produktů, které již dlouhodobě vyrábíme, a zároveň ujištěním pro naše zákazníky, že máme veškeré procesy v souladu s danými normami.

Certifikáty ISO

O certifikaci

Certifikát ISO 9001:2015 – Systém managementu kvality (SMK)

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování.

Certifikát ISO 14001:2015 – Systém environmentálního managementu

Souhrnným cílem této mezinárodní normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování v rovnováze se socioekonomickými potřebami. Hlavní principy její implementace jsou splňování požadavků právních předpisů a jiných požadavků, které se na organizaci vztahují a neustálé úsilí o snižování dopadu na životní prostředí v těch environmentálních aspektech, které organizace může řídit a na které může mít vliv.
Touto certifikací se firma ADA International s.r.o. zavazuje, že všechny výrobní postupy spolu s činnostmi jako je nákup, vývoj a distribuce, jsou vykonávány s ohledem na životní prostředí a v souladu s platnou legislativou.

Certifikát ISO 45001:2018 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP. Implementace této normy umožní organizaci systematické přípravy a zavedení politiky a cílů, které budou brát v úvahu nejen požadavky právních předpisů, ale i rizika v oblasti BOZP. Tato norma je koncipována tak, aby umožňovala integraci se systémem řízení kvality a ochrany životního prostředí, a aby mohla být uplatněna v organizacích všech typů a velikostí a v různých geografických, kulturních a sociálních podmínkách.

Certifikát ISO 22716:2007 – Správná výrobní praxe v kosmetice (SVP)

Tato mezinárodní norma poskytuje metodické pokyny pro výrobu, kontrolu, skladování a přepravu kosmetických prostředků. Je zaměřena na dodržování hygienických pravidel, čistotu výrobních prostor a zařízení, eliminaci přítomnosti mikroorganismů atd. Implementace těchto pravidel vyžaduje nejvyšší úroveň školení zaměstnanců, hygienických pravidel a sanitačních postupů. Zaručuje tak bezpečnost a kvalitu hotových výrobků.

sedex-certifikatEtický audit Sedex (the Supplier Ethical Data Exchange)

Tento audit byl zaměřen na pracovní podmínky a prostředí ve společnosti ADA International s.r.o. s cílem zajistit transparentnost pracovních podmínek a dodržování etického kodexu naší organizace. Naši zákazníci, kteří jsou zároveň členy organizace Sedex, mají k údajům z našeho auditu otevřený přístup přímo na stránkách Sedex (www.sedexglobal.com). Partnerům, kteří nejsou členy organizace Sedex, rádi poskytneme úplnou závěrečnou zprávu z auditu.